جایزۀ تعالی منابع انسانی 1395

کسب تقدیر نامه 4 ستاره جایزه تعالی منابع انسانی در سال 1395

شرکت توزیع داروپخش برای اولین بار در سال 1391 در جایزه تعالی منابع انسانی حضور یافت و با اجرای خودارزیابی و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود اقدام به تعریف پروژه­ های بهبود و ترسیم نقشه راه PCMM نمود و تا سال 1394 موفق به پیاده سازی پروژه ­ها شد. در سال 1395 نیز با توجه به خودارزیابی سال­های گذشته و همچنین بازخورد گزارش سال 1394 نقشه جدید پروژه ­های بهبود معاونت توسعه منابع انسانی را برنامه ریزی نموده که تا سال 1399 اجرا و پیاده ­سازی گردد.

شرکت توزیع داروپخش بعنوان یک شرکت پیشرو در صنعت در کشور به طور مؤثر و مداوم در دوره­ های مختلفی که انجمن برگزار می نماید شرکت نمود و در سال 1395 موفق به کسب تقدیر نامه 4 ستاره جایزه تعالی منابع انسانی گردید و زمینه توسعه و رشد ایجاد شده در سازمان را ارتقاء می­دهد تا به عنوان شرکتی برتر و دانش بنیان در سطح کشور و منطقه مطرح گردد.