اصفهان

آدرس: جاده نائين، بعد از كارخانه قند، جنب تعاوني كارمندان

تلفن: 1-35225240-031

 

 

مدیر مرکز: آقای علم الهدی