اردبیل

آدرس: اردبیل، کیلومتر 13 جاده سرعین، روبروی مبل نفیس

 تلفن: 6-33102325-045

 مدیر مرکز :آقای بیداردل

 

 

مستندات