اردبیل

آدرس: اردبیل، شهرک صنعتی، فاز یک، کوچه شمشاد 2

 تلفن: 33644148-045

 

مدیر مرکز :آقای بیداردل