رشت

آدرس: ميدان فرهنگ، خيابان پرستار

تلفن: 60-33325059-013

 


مدیر مرکز: آقای موسی زاده