زاهدان

آدرس: انتهای بلوار شهید فاضلی روبروی نمایندگی سایپا

 تلفن: 99-33512194-054

 

مدیر مرکز: آقای آقائی جیرهنده