کرمان

آدرس: بزرگراه شهيد کلانتري(جاده تهران)، روبروی ایران گاز، خيابان مسجد نظريان 

تلفن: 4-32654191-034

 

 مدیر مرکز: آقای فرح بخش