همدان

آدرس: بلوار بسيج (فرودگاه)، مقابل کارخانه کيوان

تلفن: 32569300-32546886-081

 

مدیر مرکز: آقای دزفولی