یزد

آدرس: ميدان همافر، بلوار شهيد صدوقي، کوچه داروپخش

تلفن: 11-37265910-37249632-035

 

مدیر مرکز: آقای محمدی