مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره


جناب آقای مهندس علیرضا برقی (رئیس هیأت مدیره)

 جناب آقای دکتر داوودرضا شفاعت (نائب رئیس هیأت مدیره)

جناب آقای دکتر محمدرضا مرادی (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره)

جناب آقای دکتر فریدون سیامک نژاد (عضو هیأت مدیره)

جناب آقای علی مقدسی راد (معاون مالی و اقتصادی و عضو هیأت مدیره)