مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره

جناب آقای دکتر داوود رضا شفاعت رئیس هیأت مدیره

 جناب آقای دکتر محمدابراهیم راعی عزآبادی نائب رئیس و عضو هیأت مدیره

جناب آقای دکتر محمدرضا مرادی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

جناب آقای دکتر فریدون سیامک نژاد عضو هیأت مدیره

جناب آقای محمدعلی اسدی معاون مالی و پشتیبانی و عضو هیأت مدیره