مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره

جناب آقای دکتر داوود رضا شفاعت رئیس هیأت مدیره

 جناب آقای دکتر محمدابراهیم راعی عزآبادی نائب رئیس و عضو هیأت مدیره

جناب آقای دکتر بیژن کلانتری مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

جناب آقای دکتر فریدون سیامک نژاد عضو هیأت مدیره

جناب آقای محمدحسین پاکساز معاون مالی و اقتصادی و عضو هیأت مدیره