مزیت رقابتی شرکت در مقایسه با سایر شرکتها

شرکت توزیع داروپخش با بهره گیری از دانش مدیریت استراتژیک و همگامی برنامه های استراتژیک شرکت با استراتژی واحد بازرگانی توانسته است پس از جاری سازی استراتژیهای رقابتی در ده سال گذشته به مزیتهای رقابتی بسیار مهمی دست یابد، این مزایای رقابتی که تحت عناوین زیر فهرست گردیده اند :

1- برقراری کامل زنجیره سرد در توزیع داروهای سردخانه ای .

2- کاهش چشمگیر فاصله زمانی درخواست گیری تا تحویل دارو (۱۲ساعته) در مراکز استانها .

3- توزیع مویرگی دارو در سراسر ایران .

ابزار قدرتمندی به شمار می روند که می توانند زنجیره ارزش شرکت را شکل داده و در تعریف، بازنگری و جاری سازی استراتژیهای تنوع خدمات، یاری رسان مدیران شرکت باشند .